Czy prowadząc lokal gastronomiczny jesteśmy zmuszeni do zapewnienia toalety dla klienta, nawet wtedy kiedy nie sprzedajemy alkoholu?

 

 1. Czy muszę zapewnić toaletę dla pracownika? TAK
 2. Czy toaleta pracownicza musi mieć przedsionek? TAK
 3. Czy jesteśmy zobowiązani udostępnić toaletę klientowi? TAK
 4. Czy jeżeli nie sprzedaję alkoholu muszę mieć toaletę dla klientów? TAK
 5. Czy taka toaleta dla klientów musi mieć przedsionek? TAK
 6. Czy może być to jedna toaleta dla kobiet i mężczyzn? TO ZALEŻY
 7. Czy możliwie jest korzystanie z jednej toalety klientów i personelu lokalu? TO ZALEŻY
 8. Czy jeżeli sprzedaję posiłki wyłącznie na wynos muszę zapewnić toaletę dla osób oczekujących na posiłek? NIE, natomiast pamiętaj że rozstawiając stoliki sugerujesz, że klient może usiąść i zjeść.

 

Jeżeli prowadzisz lokal gastronomiczny i na powyższe pytania odpowiedziałeś inaczej, zupełnie mnie to nie dziwi. W każdym województwie, a nawet i powiecie Inspekcje Sanitarne do kwestii toalety podchodzą zupełnie inaczej.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nic nie mówi o toaletach, mówi gdzie i komu alkohol może być sprzedawany (lub też niesprzedawany).

Niektóre Inspekcje Sanitarne zgadzają się na korzystanie z toalety w sąsiednim lokalu, najlepiej takim gdzie pracownicy również zostali przebadani pod kątem nosicielstwa (sklep, restauracja, fryzjer, salon kosmetyczny). Natomiast jeżeli sąsiad kończy pracę o 18.00, a Ty swój lokal masz do 22.00 to w takim razie gdzie pracownik może korzystać z toalety?

Oczywiście jeżeli lokal mieści się w Centrum Handlowym, wówczas toaleta dla klientów jest w obiekcie. Pracownicy również mają w obiekcie wyznaczone swoje toalety i szatnie.

 

PYTANIE 1. i 2. Toaleta dla pracownika i przedsionek w toalecie.

Tu sprawa jest bardzo prosta. W ujęciu prawa BHP oraz prawa żywnościowego, mamy dokładnie wskazane jak i gdzie mają być toalety i jak mają wyglądać.

 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi toaletę.
 • Toalety muszą być w tym samym budynku, w którym wykonuje się pracę (chyba, że budynki połączone są łącznikiem), odległość do toalety nie może być większa niż 75 m od miejsca pracy, toaleta powinna mieć przedsionek (pomieszczenie izolujące), w przedsionku powinna być umywalka oraz mydło i jednorazowe ręczniki lub suszarka.
 • Toaleta nie może się otwierać bezpośrednio do pomieszczeń żywnościowych (stąd przedsionek).

 

PODSTAWA PRAWNA BHP:

Dział V rozdziału 6 ROZPORZĄDZENIEMINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej

 • 111.1.Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

Załącznik nr 3 § 1.1.Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca,

 • 25.1.Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy.
 • 26.1.Wejścia do ustępów powinny prowadzić bezpośrednio z pomieszczeń, korytarzy lub dróg służących do komunikacji ogólnej.

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE:

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych załącznik III rozdział I ust. 3

„Musi być dostępna odpowiednia ilość ubikacji spłukiwanych wodą, podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością.”

 

PYTANIE 3 i 4 toaleta dla klienta.

 • Po pierwsze gastronomia jest budynkiem użyteczności publicznej.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czytamy, że gastronomia jest to budynek użyteczności publicznej- początek rozporządzenia i wyjaśnienie definicji:

6) budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

 • Jakie wymogi co do toalet musi spełniać budynek użyteczności publicznej?

Toaleta powinna być dostępna, mieć przedsionek. Powinna być 1 toaleta (misa ustępowa- czyli sedes) na 20 przebywających kobiet i 1 pisuar i jedna toaleta (misa ustępowa) na 30 mężczyzn. Jeżeli w lokalu ze względu na wielkość przebywa maksymalnie 10 osób, może być to toaleta koedukacyjna. Niezależnie czy sprzedajemy alkohol czy nie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozdział 6. Pomieszczenia higienicznosanitarne

 • 84.1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.
 1. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.
 • 85. 2. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:

1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki,

 

Pytanie 4 i 5 Toaleta koedukacyjna oraz wspólna toaleta dla klienta i personelu.

 

 • Jeżeli w lokalu liczba gości liczy do 10 osób, wówczas toaleta może być koedukacyjna. Rzadko zdarza się aby Inspekcja Sanitarna była aż tak restrykcyjna i wymagała osobnych toalet w małych lokalach. Co innego duże restauracje, ale żadna duża restauracja nie robi tylko jednej toalety- w przypadku awarii toalety nie ma alternatywy.

 

 • Nie ma żadnego przepisu pozwalającego, ani zakazującego korzystania z jednej toalety przez gości lokalu oraz personel. Jest to dowolna Interpretacja Inspekcji Sanitarnej jeżeli chodzi o ten wymóg. Jeżeli ktoś dysponuje podstawą prawną widniejącą na Protokole Kontroli Sanitarnej zakazującą taki zwyczaj, chętnie skorzystam z wiedzy.

 

Jeżeli masz jakieś pytania śmiało napisz w komentarzu lub skontaktuj się ze mną- rozwiążę Twój problem.

Cieszę się, że mogłam pomóc. Zapraszam na Facebooka o tutaj HACCP dla Ciebie

Jeżeli chcesz sprawdź moją ofertę i cennik kliknij

Pozdrawiam

Ania

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.